Skip to the content

Na nivou Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar, studijski program (I ciklus studija) pod nazivom "Zdravstvena njega" je pokrenut akademske 2016/2017. godine zajedno sa partnerskom institucijom Kantonalnom bolnicom "Dr. Safet Mujić" Mostar. Studijski program Zdravstvene njege obuhvata samostalnu i zajedničku njegu pojedinaca svih uzrasta, porodica, grupa i zajednica, bolesnih i zdravih – bez obzira na kontekst. Promovisanje i zalaganje za zdravu životnu sredinu, istraživanje, učestvovanje u kreiranju zdravstvene politike i upravljanje zdravstvenim sistemima i pacijentima, kao i edukacija su ključni elementi zdravstvene njege. Polje zdravstva je široko specijalizirano i fokusira se na osobe od najmlađih do najstarijih godina starosti.

Studijski program Zdravstvena njega podstiče razvoj i implementaciju novih pristupa u zdravstvu i obrazovanju mladog kadara u evropskom smjeru, što je prema Direktivi 2013/55/EU koja propisuje minimalne zahtjeve za obrazovanje medicinskih sestara / tehničara. Cilj studijskog programa se odnosi na razvoj generičkih i stručnih sposobnosti i znanja povezanih sa odnosom prema pacijentu i zdravstvene njege i prakse, te okvirima nacionalnih servisa i kliničkih vodiča. Steći će se znanje o profesionalnoj i etičkoj zdravstvenoj njezi, visokim standardima njege, i rukovođenju i superviziji drugih zdravstvenih radnika. Kompetencije koje stiču studenti zdravstvene njege predstavljaju važno pitanje u zdravstvenom sistemu i dovode se u vezu sa profesionalnim standardima, sigurnosti pacijenata i kvalitetom zdravstvene njege.

Svršeni studenti imaju otvorene perspektive u večine poslova u kliničkoj praksi, bolnici ili društvenim zajednicama, istraživanju, obrazovanju, menadžerskim ulogama ili nastaviti studij nakon sticanja kvalifikacije, često u specijalističkim oblastima, da bi napredovali u karijeri. Također, nakon ovog studija medicinska sestra može nastaviti obrazovanje na II ciklusu akademskog studija ili uposliti se u Inostranstvu.

Organizacija studijskog programa

Nastavno-naučno vijeće čine svi nastavnici i saradnici uposleni na univerzitetu u punom radnom vremenu kao i nastavnici i sarasnici kliničkih grana iz naučne oblasti zdravstva iz partnerske institucije Kantonalne bolnice "Dr. Safet Muijić" Mostar. Pored nastavnika i saradnika Naučno-nastavnog vijeća čine predstavnici studenata, s tim da je zastupljenost studenata 15% od ukupnog broja članova vijeća.

Članovi Naučno-nastavnog vijeća:

 1. Prof. dr. Dragi Tiro, PhD
 2. Prof. dr. Enver Zerem, MD, PhD
 3. Van. prof. dr. Samra Međedović, PhD
 4. Van. prof. dr. Nina Bijedić, PhD
 5. Van. prof. dr. Edina Špago Ćumurija, PhD
 6. Van. prof. dr. Maja Čolaković, PhD
 7. Van. prof. dr. Maida Dizdarević, PhD
 8. Doc. dr. Adi Maslo, PhD
 9. Doc. dr. Vesna Čorluka Čerkez, PhD
 10. Doc. dr. Sandina Herić, PhD
 11. Doc. dr. Safet Omerović, MD, PhD
 12. Doc. dr. Emir Falibegović, MD, PhD
 13. Doc. dr. Ćamil Habul, MD, PhD
 14. Viši asistent Ermin Hadžić, MD, PhD
 15. Viši asistent Esved Vele, MD, PhD
 16. Viši asistent Haris Omerika MA
 17. Viši asistent Adnan Vele, MSc, Pharm
 18. Viši asistent Indira Brković, MMed
 19. Viši asistent Elida Avdić, MD

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Mi gradimo budućnost!

Jedinstveni nastavni plan i program

Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3. Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Copyright © 2019 UNMO.ba