Skip to the content

Na nivou Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar, studijski program (I ciklus studija) pod nazivom "Zdravstvena njega" je pokrenut akademske 2016/2017. godine zajedno sa partnerskom institucijom Kantonalnom bolnicom "Dr. Safet Mujić" Mostar. Studijski program Zdravstvene njege obuhvata samostalnu i zajedničku njegu pojedinaca svih uzrasta, porodica, grupa i zajednica, bolesnih i zdravih – bez obzira na kontekst. Promovisanje i zalaganje za zdravu životnu sredinu, istraživanje, učestvovanje u kreiranju zdravstvene politike i upravljanje zdravstvenim sistemima i pacijentima, kao i edukacija su ključni elementi zdravstvene njege. Polje zdravstva je široko specijalizirano i fokusira se na osobe od najmlađih do najstarijih godina starosti.

Studijski program Zdravstvena njega podstiče razvoj i implementaciju novih pristupa u zdravstvu i obrazovanju mladog kadara u evropskom smjeru, što je prema Direktivi 2013/55/EU koja propisuje minimalne zahtjeve za obrazovanje medicinskih sestara / tehničara. Cilj studijskog programa se odnosi na razvoj generičkih i stručnih sposobnosti i znanja povezanih sa odnosom prema pacijentu i zdravstvene njege i prakse, te okvirima nacionalnih servisa i kliničkih vodiča. Steći će se znanje o profesionalnoj i etičkoj zdravstvenoj njezi, visokim standardima njege, i rukovođenju i superviziji drugih zdravstvenih radnika. Kompetencije koje stiču studenti zdravstvene njege predstavljaju važno pitanje u zdravstvenom sistemu i dovode se u vezu sa profesionalnim standardima, sigurnosti pacijenata i kvalitetom zdravstvene njege.

Svršeni studenti imaju otvorene perspektive u večine poslova u kliničkoj praksi, bolnici ili društvenim zajednicama, istraživanju, obrazovanju, menadžerskim ulogama ili nastaviti studij nakon sticanja kvalifikacije, često u specijalističkim oblastima, da bi napredovali u karijeri. Također, nakon ovog studija medicinska sestra može nastaviti obrazovanje na II ciklusu akademskog studija ili uposliti se u Inostranstvu.

Organizacija studijskog programa

Nastavno-naučno vijeće čine svi nastavnici i saradnici uposleni na univerzitetu u punom radnom vremenu kao i nastavnici i sarasnici kliničkih grana iz naučne oblasti zdravstva iz partnerske institucije Kantonalne bolnice "Dr. Safet Muijić" Mostar. Pored nastavnika i saradnika Naučno-nastavnog vijeća čine predstavnici studenata, s tim da je zastupljenost studenata 15% od ukupnog broja članova vijeća.

Članovi Naučno-nastavnog vijeća:

 1. Prof. dr. Dragi Tiro, PhD
 2. Van. prof. dr. Samra Međedović, PhD
 3. Van. prof. dr. Nina Bijedić, PhD
 4. Van. prof. dr. Edina Špago Ćumurija, PhD
 5. Van. prof. dr. Maja Čolaković, PhD
 6. Van. prof. dr. Maida Dizdarević, PhD
 7. Doc. dr. Adi Maslo, PhD
 8. Doc. dr. Vesna Čorluka Čerkez, PhD
 9. Doc. dr. Bilal Imširović, PhD
 10. Doc. dr. Haris Čolaković, PhD 
 11. Doc. dr. Emina Hasanagić, PhD
 12. Doc. dr. Sanja Bajgorić, PhD
 13. Doc. dr. Amra Zalihić, MD
 14. Viši asistent Adnan Vele, MSc, Pharm
 15. Viši asistent Indira Brković, MMed
 16. Viši asistent Elida Avdić, MD
 17. Viši asistent Dina Zerem Malkočević, MD
 18. Viši asistent Edin Mešanović, MD
 19. Viši asistent Amila Džemila, MA
 20. Viši asistent Indira Husić, MA
 21. Viši asistent Džejla Mahmutović, MD
 22. Viši asistent Melida Hasanagić, MD
 23. Viši asistnet Mehmed Haznadar, MD
 24. Viši asistnet Svjetlana Bajgorić Šehpvoć, MD

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Mi gradimo budućnost!

Jedinstveni nastavni plan i program

Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3. Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Copyright © 2024 UNMO.ba