Skip to the content

Nastavni plan i program


Prva godina - 1. semestar 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu 8 45 45
2. Anatomija, histologija i embriologija 6 45 30
3. Fiziologija sa biofizikom 6 45 30
4. Humana genetika 3 30 15
5. Medicinska biohemija 3 15 15
6. Informatika u zdravstvu 2 15 30
7. Sociologija 2 30 0

Prva godina - 2. semestar

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Klinička praksa 1 8 0 75
2. Mikrobiologija i imunologija 5 30 30
3. Multidisciplinarna zdravstvena njega 5 15 45
4. Higijena 3 30 15
5. Socijalna medicina 3 15 15
6. Medicinska etika 2 30 0
7. Izborni strani jezik 4 30 30

Izborni starni jezik - 2. semestar (Prva godina)

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
7.1. Engleski jezik 1 4 30 30
7.2. Njemački jezik 1 4 30 30

Stručna praksa - SP:

 • Prijemno odjeljenje: 2 sedmice
 • Klinika ili odjel za hirurgiju: 2 sedmice
 • Mikrobiološka laboratorija: 1 sedmica
 • Biohemijska laboratorija: 1 sedmica

Druga godina - 3. semestar 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Farmakologija i toksikologija 6 30 15
2. Gerijatrija i njega starih 6 30 45
3. Patologija i patofiziologija 6 30 30
4. Medicinska psihologija 4 15 30
5. Epidemiologija 3 15 15

Druga godina - 4. semestar 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Propedeutika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi 7 45 75
2. Infektivne bolesti i njega zaraznog bolesnika 6 30 30
3. Klinička praksa 2 6 0 105
4. Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta 6 30 45
5. Zaštita u radnoj sredini i sigurnost pacijenta 4 30 15
6. Zdravstvena statistika 2 15 15
7. Izborni starni jezik 4 30 30

Izborni strani jezik - 4. semestar (Druga godina) 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
7.1. Engleski jezik 2 4 30 30
7.2. Njemački jezik 2 4 30 30

Stručna praksa – SP:

 • Klinika za pedijatriju: 2 sedmice
 • Pedijatrija u domu zdravlja: 1 sedmica
 • Centar za stara lica: 2 sedmice
 • Porodična medicina: 1 sedmica

Treća godina - 5. semestar 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Hirurgija i njega hirurških bolesnika 7 30 45
2. Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici 7 45 60
3. Interna medicina i njega internističkih bolesnika 6 30 45
4. Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega žene 4 15 30
5. Psihijatrija i njega psihijatrijskih bolesnika 4 15 30
6. Medicinska rehabilitacija 3 15 15

Treća godina - 6. semestar 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Klinička praksa 3 6 0 75
2. Organizacija i menadžment u zdravstvu 6 45 30
3. Zdravstveno vaspitanje 5 30 30
4. Palijativna zdravstvena njega 4 30 30
5. Njega onkoloških bolesnika 3 15 15
6. Izborni predmet 5 30 30

Izborni predmet - za usmjerenje sestrinstvo

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
6.1.1. Intrahospitalne infekcije i njihov tretman 5 30 30
6.1.2. Zdravstvena njega kod hitnih stanja 5 30 30
6.1.3.

Medicinska dokumentacija/medicina osnovana na dokazima

5 30 30

Izborni predmet za usmjerenje anestetičar asistent:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
6.2.1. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 5 30 30

Izborni predmet za usmjerenje njega internističkih bolesnika:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
6.3.1. Sestrinske procedure i intervencije u internoj medicini 5 30 30

Izborni predmet za usmjerenje njega hirurških bolesnika:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
6.4.1. Preoperativna i postoperativna njega pacijenta 5 30 30

Izborni predmet za usmjerenje Fizioterapija:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
6.5.1. Klinička kineziologija 5 30 30

Stručna praksa – SP:

 • Klinika za internu medicinu: 1 sedmica
 • Klinika za oftalmologiju i ORL: 1 sedmica
 • Klinika za ginekologiju: 1 sedmica
 • Klinika za psihijatriju: 1 sedmica
 • Služba porodične medicine: 1 sedmica
 • Odjel za palijativnu njegu: 1 sedmica

Četvrta godina - 7. semestar

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Uvod u pedagogiju 8 45 45
2. Klinička praksa 4 7 0 105
3. Ekologija i javno zdravlje 6 30 45
4. Metodologija naučno-istraživačkog rada 6 30 30
5. Radiologija i imidžing u zdravstvu 5 30 15
6. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 4 30 30

Četvrta godina - 8. semestar 

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Modeli medicinske prakse 3 15 15
2. Izborni predmet 1 6 45 0
3. Izborni predmet 2 9 0 180
4. Završni rad 6 0 45

Klinički staž:

 • Zavod za zaštitu zdravlja: 1 sedmica
 • Transfuzija: 1 sedmica
 • Onkologija: 1 sedmica
 • Obdanište: 1 sedmica
 • Ustanova za djecu ometanu u razvoju: 1 sedmica
 • CMZ/CBR (Dom zdravlja): 1 sedmica

Izborni predmet 1 - Za usmjerenje sestrinstvo:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
2.1. Promocija zdravlja 6 45 0
2.2. Organizacija zdravstvene njege onkoloških bolesnika 6 45 0
2.3. Metodika nastave zdravstvene njege 6 45 0

Izborni predmet 2 - Za usmjerenje sestrinstvo:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
3.1. Zdravstvena njega u internističkim granama 9 0 180
3.2. Zdravstvena njega u hirurškim granama 9 0 180

Izborni predmeti 1 i 2 za usmjerenje anestetičar asistent:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
2.1. Lijekovi u anesteziji 6 45 0
3.2. Zdravstvena njega na odjelu za anesteziju i terapiju boli 9 0 180

Izborni predmeti 1 i 2 za usmjerenje njega internističkih bolesnika:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
2.1. Intezivna njega internističkih bolesnika 6 45 0
3.2. Zdravstvena njega u internističkim granama 9 0 180

Izborni predmeti 1 i 2 za usmjerenje njega hirurških bolesnika:

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
2.1. Specifične sestrinske intervencije i procedure 6 45 0
3.2. Zdravstvena njega u hirurškim granama 9 0 180

Budući da se nastavni sadržaj usmjerenja Fizioterapija u IV godini studija razliku od usmjerenja kojima je osnov sesrinstvo, prikaz nastavnog plana za IV godinu studija Fizioterapija se nalazi u tabeli ispod:

Četvrta godina - 7. semestar (Fizioterapija)

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Fizikalna procjena i terapija 6 30 45
2. Fizioterapijske vještine 1 7 0 105
3. Osnove motoričkih transformacija 5 30 15
4. Ortopedija sa traumatologijom i traumatološkom fizijatrijom 8 45 45
5. Metodologija naučno-istraživačkog rada 6 30 30
6. Reumatologija, kardiovaskularna i pulmonalna fizioterapija 4 30 30

Četvrta godina - 8. semestar (Fizioterapija)

R.b. Naziv predmeta ECTS Predavanja Vježbe
1. Okupaciona terapija 3 15 15
2. Protetika, ortotika i osnove ergonomije 6 45 0
3. Fizioterapijske vještine II 9 0 180
4. Završni rad 6 0 45

Klinički staž:

 • Odjel za fizijatriju – 1 sedmica
 • Fizioterapeutska ustanova/odjel – 2 sedmice
 • Odjel za ortopediju – 2 sedmica
 • Odjel/ustanova za okupacionu terapiju – 1 sedmica

Nastavni plan i program

Preuzmite Nastavni plan i program Studija Zdravstvena njega

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Copyright © 2024 UNMO.ba