Skip to the content

Pristupno predavanje kandidata Bilala Imširovića

Pristupno predavanje kandidata Bilala Imširovića na temu: "Uloga magnetne rezonance u diferencijalnoj dijagnozi fokalnih lezija jetre", održaće se dana 12.05.2020. godine (utorak), sa početkom u 16:00 sati, online putem Microsoft Temas platforme. Svi zainteresovani mogu prisustvovati javnoj odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Emira Hodžića, putem linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ3YTQ0YTQtOGU0ZS00MGNlLWIzMGMtNmYwOGZkNTAyNDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%2266302828-fff0-454f-bc12-000592624d60%22%7d

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba