Skip to the content

Nastupno predavanje dr. Mirze Oruča

Nastupno predavanje dr. Mirze Oruča, kandidata za izbor u zvanje docenta za područje -Biomedicine i zdravstva, polje – Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana –Zdravstvena njega u javnom zdravstvu na Univerzitetskim studiju Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, po Konkursu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 13. 01. 2021. godine , održati će se dana 29. 04. 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati putem Microsoft Teams platforme.

Pristup putem sljedećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2YzM2E0MDEtYzliNS00NTY4LTllZmYtZWQzNzA0Yzc1ZjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Nastupno predavanje na temu „PPE u borbi protiv COVID-19“, održati će se pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju docenta za područje -Biomedicine i zdravstva, polje – Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana –Zdravstvena njega u javnom zdravstvu na Univerzitetskim studiju Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, imenovanom Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj:250-72/21 od 11.02.2021. godine, u sastavu:

1. Dr. sc. Suad Sivić, vanredni profesor za predmet: „Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva“ na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije;

2. Dr. sc. Adnan Mujezinović, docent za naučnu oblast Zdravstvena njega i nastavni predmet Medicinska etika sa promocijom zdravlja na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član Komisije;

3. Dr sc. Samra Međedović, vanredni profesor za područje: Prirodne nauke, polje: Biologija, grana: Ćelijska i molekularna biologija i vanredni profesor za područje: Prirodne nauke, polje: Biologija, grana: Genetika na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, član Komisije

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba