Skip to the content

Obuka za mentore studenata sestrinstva/zdravstvene njege

Kvalitetnija praktična nastava za studente zdravstvene njege/sestrinstva u BiH zahvaljujući obuci mentora kliničkih vještina 

DOWNLOAD FILE;

https://zn.unmo.ba/media/1123/saopstenje-za-javnost-obuka-mentora-klinickih-vjestina-sep-2019-final.docx

 

 

Danas je 20 medicinskih sestara i tehničara iz BiH dobilo sertifikate o završenoj obuci za mentore kliničkih vještina, organizovanoj u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Dodatno osposobljeni mentori će studentima zdravstvene njege/sestrinstva uspješnije prenositi praktična znanja potrebna za rad sa pacijentima. Ovo je jedna u nizu aktivnosti koju projekat uz podršku Vlade Švajcarske već šestu godinu da poduzima da osnaži i razvije ovu profesiju iznimno važnu za unapređenje i očuvanje zdravlja stanovništva BiH.

Mentori su iskusne medicinske sestre-tehničari koji kroz proces mentorstva pomažu svojim budućim koleginicama i kolegama da razviju kompetencije, steknu samopouzdanje i primjene stečena znanja. Mentorstvo se najprije odvija u kabinetima kliničkih vještina uz pomoć modela i simulatora, a potom u zdravstvenim ustanovama. Pored iskustva i stručnih znanja o zdravstvenoj njezi, mentori treba da posjeduju adekvatne vještine za uspješno prenošenje znanja studentima. Rezultati istraživanja koje je projekat proveo 2015. godine pokazali su da većina ispitanih mentora nije prethodno imala obuku iz mentorstva i smatra da im je veoma potrebna, te poslužili kao polazna osnova za razvoj programa obuke mentora.

Obuku je završilo 20 medicinskih sestara-tehničara koji rade kao mentori kliničkih vještina na devet javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege u BiH (Banjaluka, Bihać, Foča, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Zenica). Tokom 34 nastavna časa mentori su stekli znanja o različitim aspektima obrazovanja odraslih, kao što su stilovi i proces učenja, komunikacija, metode podučavanja i evaluacije, te o njihovoj primjeni u mentorstvu. Ovako pripremljeni mentori će još uspješnije prenositi znanja studentima, ali i moći obučiti druge mentore, te na taj način značajno doprinijeti razvoju budućih generacija medicinskih sestara.

Menadžerica projekta Ines Katić je istakla da je „projekat u prethodnom periodu podržao modernizaciju i usaglašavanje nastavnih planova i programa studija zdravstvene njege sa direktivama Evropske unije i evropskim standardima, te opremio kabinete kliničkih vještina. Na raspolaganju su i stipendije za master i doktorske studije iz zdravstvene njege, o čemu se više informacija može naći na: www.fondacijafami.org. Projekat poduzima niz aktivnosti da se reguliše profesija, standardizuju usluge i ojačaju strukovna udruženja medicinskih sestara-tehničara, unaprijedi njihovo formalno i neformalno obrazovanje, te pronađu i pruže kvalitetnije i sigurnije usluge onima kojima su najpotrebnije.“

Projekat finansira Vlada Švajcarske, a provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i drugim domaćim institucijama.

 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba