Skip to the content

Nastupno predavanje: Kineziološki tretmani kod osoba sa deformitetima kičmenog stuba

Nastupno predavanje dr. Sanje Bajgorić, kandidata za izbor u zvanje docenta  za područje-Društvene nauke, polje-Kineziologija, grana- Transformacioni procesi i modeli u sportu na Univerzitetskim studiju Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, po Konkursu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru  od 09. 12. 2020. godine , održaće se dana 08. 02. 2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati putem Microsoft Teams platforme.

Pristup putem sljedećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE0NjAyNzktNmE0Ni00MTE3LThmNDktYjM0MDdkYzQ3ZmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Nastupno predavanje na temu „Kineziološki tretmani kod osoba sa deformitetima kičmenog stuba“, održati će se pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju docenta za područje-Društvene nauke, polje-Kineziologija, grana- Transformacioni procesi i modeli u sportu na Univerzitetskim studiju Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru , imenovanom Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj:250-17/21 od 13.01.2021. godine, u sastavu:

  • sc. Muris Đug, redovni profesor za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“  na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije;
  • sc. Mehinović Jasmin, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“  na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član Komisije;

 

  • Dr sc. Marijana Čavala, docent za znanstveno područje Društvene znanosti, polje Kineziologija, grane: Sistematska kineziologija, Kineziologija sporta, Kineziologija i prilagođena tjelesna aktivnost na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, član Komisije.

 

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2021 UNMO.ba