Skip to the content

Odluka o usvajanju tema završnih radova na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega za akademsku 2021/2022.godinu i procedura prijave teme završnog rada

Za prijavu teme završnog rada je potrebno:

  • uredno popunjen obrazac prijave teme završnog rada potpisan od strane mentora i kandidata - 2 primjerka (u prilogu);
  • obrazloženje teme završnog rada potpisano od strane mentora i kandidata - 2 primjerka (uputstvo u prilogu)
  • potvrda o upisanom završnom semestru i položenim svim ispitima iz prethodne tri godine studija (uzima se direktno u studentskoj službi, molim Vas da ne podnosite online zahtjeve preko sistema);
  • indeks
Izvod iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koji se odnose na prijavu teme završnog rada
                                                                     IV ZAVRŠNI RAD
                                                                           Član 32.
(1) Završni rad se prijavljuje studentskoj službi fakulteta.
(2) Zahtjev za prijavu završnog rada podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv fakulteta, studijski program, naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.
(3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosije studenta

ODLUKA O USVAJANJU TEMA ZAVRŠNIH RADOVA ZA AKADEMSKU 2021/2022.GODINU

OBRAZAC PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG RADA

FORMA OBRAZLOŽENJA TEME ZAVRŠNOG RADA

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba