Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

 

 

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. do 1.7.2024. godine.

 

U prvu godinu studija u akademskoj 2024/2025. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

 

 

PLAN UPISA STUDENATA u dokumentu ispod!

  

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij -Studij Zdravstvena njega:

 

  • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju)
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:  1610200000290807,  svrha  doznake:  Z3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitetski studij-Zdravstvena njega.

PRIJAVA NA KONKURS-Zdravstvena njega 2024-2025

PLAN UPISA STUDENATA

 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba